Dom Pomocy Jakubowice sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania : „Modernizacja i przystosowanie budynku 15B dla potrzeb DPS ( szyb windy i winda) Prezes zarządu Spółki zaprasza do składania ofert w postepowaniu dotyczącym udzielania zmówienia publicznego, którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załączonymi poniżej kryteriami:


1. Ogłoszenie nr 613152-N-2019 z dnia 2019-10-22

- SWIZ_winda_Jakubowice

- Przedmiar robót –winda Jakubowice

- Dokumentacja projektowa

2. Informacja z otwarcia ofert z dnia 8.11.2019r

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.11.2019r

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia